نا گفته های یک...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین مطالب
 • ۹۱/۱۱/۲۵
  ...
پربیننده ترین مطالب

۸ مطلب در اسفند ۱۳۸۷ ثبت شده است

۲۷
اسفند

به نام او

آنانکه گناه کرده اند جز رحمت تو پناهی ندارند و آنکسان که در ورطه اضطراب و اضطرار در مانده اند بیاد احسان تو افتند و به این یاد دل انگیز از رنج اضطراب واضطرار برآیند .

پروردگار من ! این تویی که از ترس تو گناهکاران ناله بر آرند و تویی که جانهای وحشت زده و هراس کرده بنام تو آرامش و اطمینان گیرند . بلا دیدگان به در درگاه تو دست توسل برآرند و آنانکه از همه جا واز همه کس نومید بمانند به رحمت بی منتهای تو امیدوار باشند .

تا تورا دارم از تنهایی چه باکم باشد و تا پشتیبان و یاور تو باشی از بی کسی هراسم نیست . ابرهای رحمت تو بر همه جا سایه ی  برکت و مرحمت اندازند و فروغ علم تو ظلمت جهان را بشکافد و زوایای زندگی را روشن بدارد .

 این تویی که به کائنات روزی بخشی و این خوان انعام توست که  بی نیازان و نیازمندان ، درویشان و توانگران ، همگان از آن لقمه بردارند و هرکس سهم خویش برد و قسمت خویش گیرد    

این تویی که بخشایش تو از کیفر تو بزرگتر باشد وبیش از آنچه عقاب کنی ثواب روا بداری .

این تویی که همواره مهر تو از قهر تو پیشی گیرد و رحمت تو بر غضب غلبه کند .

این تویی که بیشترعطا کنی و کمتر منع فرمائی و توئی که جهان وجهانیان همه را در سایه ی  رحمت و مرحمت خود جای دهی . این توئی که در برابر عطیات خویش پاداشی نخواهی و توئی که گناهکار را بیش از آنچه گناه کرده کیفر ندهی . و من اکنون به دعا ایستاده ام . آن تو بودی که مرا به عرض دعا و حاجت فرمان داده ای و من اینک فرمان تو را  اطاعت همی کنم و همی گویم لبیک و سعدیک

ای خداوند من ! این منم که با منتهای عجز مسکنت بدرگاه تو آمده ام و خویشتن بر خاک و خار افکنده ام ، این منم که پشتم در زیر بار معاصی خمیده شده است . این منم که عمر گرانمایه ام در راه خطایا و ملاهی بباد رفته است.

این منم که جاهلانه عصیان تو روا داشته ام و نباید از فرمان تو سر می پیچیدم وگرنه الوهیت تو شایسته عبادت و اطاعت من بود. آیا تو ای  آفریدگار من ، بر مسکنت من ترحم خواهی آورد ؟ آیا مرا که بدرگاه تو دست دعا برداشته ام خواهی بخشید تا من هم بر دعا بیفزاییم ؟

خدای من بر محمد و ال محمد رحمت فرست  و از من که رو بسوی تو آورده ام روی بر مگردان . بجانب تو راه گرفته ام ، محرومم مساز . بدرگاه تو برپای ساخته ام ، دست رد بر سینه ام مکوب و مرا به نومیدی منشان .

این توئی که ذات بی مانند خویش را برحمت ستوده ای ، بروان محمدوآل محمد رحمت فرست و بر من رحمت آر . این توئی که نام اقدس و اعلای خود را بخشاینده گذاشته ای پس بر من ببخشای . هم اکنون اشک های مرا می بینی که از ترس تو بر چهره ام و ضربان قلب مرا میشنوی که در موج خون می طپد .وهمی دانی که دست وپای من در پیشگاه تو میلرزند . ای پروردگار من ! این تب و تاب شدید که بر که بر جان دارم نشانه ی روح شرمسار من است .

پروردگار من تورا سپاس و ستایش کنم که بر عیب های فراوان من پرده استتار افکنده ای و رسوائی من روا نداشته ای . چه بسیار گناه شرم انگیز از دست و زبان من گذشتکه لطف گناه پوش تو نگذاشت نام من به بدنامی شهره شهر شود .و چه بسیار بدی که از من دیده ای ولی مرحمت تو مصلحت ندانست دیگران هم به بینند وبدی های مرا به بدی ها پاسخ گویند . پروردگارا ! ما خطابخش و عیب پوش نیستیم ، بندگان تو سعی بسیار بکار میبرند که یک عیب در همسایه خویش بشناسند و آن یک را صد بار به همسایگان دیگر باز گویند و این تو بودی که مرا از چشم و گوش کنجکاو و عیب جوی همسایگان پنهان داشته ای و مرا که محسود همگان باشم رسوای همگان نساخته ای .

آه ... ای پروردگار من از من گمراه تر کیست. از من غفلت زده تر و نادان تر کیست. از من بدبخت تر و سیه روزتر کیست.آن نعمت های گرانمایه که روزی من ساخته ای در راه معاصی و مناهی تو ازکف داده ام وبا  دست خویش تیشه بر ریشه ی رشد و صلاح خویش فرود آورده ام .

 پروردگارا ! تو بیش از آنکه بخواهی کیفر دهی دوست همی داری ببخشی ولی من چه بگویم که دیگر از ملاهی و مناهی گوشه ای فرو نگذاشته ام تا سزاوار گذشت تو باشم . آنقدر گناه کرده ام ، آنقدر به قبایح و فضایح پرداخته ام ، آنقدر در کردارم شناعت بکاربرده ام ، آنقدر به سمت لهو و لعب پیش تاخته ام ، آنقدر در طاعت و عبادت تو سستی روا داشته ام ، آنقدر از مواعظ و نصایح تو روی برگردانیده ام و آنقدر عیب و نقیصه بر خویشتن گرد آورده ام که نتوانم شمرد .

گناهان من از حد حساب گذشته است و این منم که اکنون بر نفس خویش توبیخ همی دهم و امید همی دارم که امواج رحمت تو جان عاصی مرا دریابد و غفران عمیم وعظیم تو دستگیر من باشد.

پروردگارا ! این گردن باریک من است که به زنجیر عقاب کشیده شده ، پس بروان مقدس محمد وآل محمد رحمت فرست و زنجیر از گردن من بردار .

 این پشت خمیده ی من است که در زیر بار معاصی همی آید درهم بشکند ، خدای من به روان پاک محمد وآل محمد درود فرست و بار معاصی را برپشت خمیده ام سبک فرمای و بر من منت گذار .

پروردگارا ! اگر آنچنان بگریم که مژه هایم دانه دانه فرو ریزند ،  اگر آن سان  فریادکشم که گلوی من از فریاد فروماند ،  اگر تا آنجا بدرگاه تو برپای بمانم که پاهایم بخشکد ،  اگر در برابر عظمت و جلال تو آنقدر بر رکوع خم شوم که مهره ی پشتم بشکند ،   اگر بدرکاه تو آنقدر در سجده بمانم که چشمانم از حدقه بیرون آیند  ،  اگر تا زنده ام بجای نان خاک بخورم و بعوض آب خاکستر بنوشم ،    و همچنان ذکر تو گویم و به فکر باشم باز هم حیا می کنم که سر بسوی آسمانها بردارم ، زیرا می دانم که هنوز شایسته ی مغفرت و عفو تو نیستم ، حتی ریاضت و رنج من بآن نیارزد که یک گناه از گناهان بی شمارم در کارنامه ی نامه ام حذف کند .

در آنجا که لطف عمیم تو بفریاد من میرسد و قلم بخشایش تو بر جریده ی گناهانم خط میکشد باز هم از برکت لطف عمیم و رحمت واسعه ی توست و گرنه مرا به مغفرت و گذشت تو استحقاقی نیست . زیرا جزای من در نخستین بار که به نکبت گناه آلوده شده ام آتش دوزخ بوده است .

 پروردگار من ! اگر به آتشم بسوزانی بر من ستم نکرده ای . مهلتی که در این دنیا به من بخشیده ای و پوششی که بر گناهان رسوا کننده ی من کشیده ای و حلمی که در برابر بی شرمی ها و خودسری های من روا داشته ای و نعمت هایی که در طول عمر آلوده ی من بمن ارزانی فرموده ای مرا بس باشد.

 پرودگار من ! تو آن آفریدگار بی همتای منی که گناهان من نعمت های ترا از من باز نداشته و مرحمت های تو را نسبت به من کم نکرده است . هم اکنون بر تضرع والتماس من رحمت آور و بیچارگی شدید مرا ببین و بروی سیاه و موی سپید من بنگر .

پروردگار من ! دامن آلوده به گناهم از برکت توبت و انابت تطهیر فرمای و از نعمت عفاف و عصمت برخوردارم ساز وعمر مرا به عافیت فرجام بخش و کام تلخ مرا از شربت مغفرت خویش شیرین کن و بگذار که دست رحمت تو از بند عذاب وعقاب آزادم سازد و بنام من نامه ی امان نویسد و مرا به بخشش و بخشایش تو بشارت دهد.  بشارتی که هر چه زودتر مرا دریابد و من نیز سعادت خویش را در آن بیابم .

خدای من ! خواسته های من بیشمار و دشوار است ، اما دلم خوش است که دشواری و بیشماری این خواسته ها برای تو بیشمار وبر تو دشوار نباشدقدرت تو شکست پذیر نیست و خزانه ی تو هرگز تهی نگردد ، زیرا انک علی کل شیئی قدیر .      


پ.ن: این لینک را بخوانید و ...

http://tanhasahmeman.blogfa.com/post-54.aspx

 • سید مهدی
۲۵
اسفند
سلام

اصلاً حوصله نوشتن ندارم

امروز ۲۵ اسفند۸۷

حیفم اومد که از این مطلب بگذرم.اونایی که دوست دارن در  مورد نوروز و نوروز در اسلام چیزایی بدونن به اینجا مراجعه کنن

جالبه


پ.ن:

۱)یه سال دیگه هم گذشت و ...

 

۲)خوش عطا بخس و خطا پوش خدایی داریم

۳)آیت‌الله سبحانی ریشه اندیشه‌های ضد دینی شبستری را افشا کرد

 • سید مهدی
۲۲
اسفند

 

 • سید مهدی
۱۷
اسفند
سناریوی دلتنگی (شعر)

دو بخش دارد : با ... با ... که می شود بابا

همین که هست در آن قاب عکس ، آن بالا

همین که زل زده بر چشم های غمگینم

نشسته در دل سنگر کنار آن آقا

همین که نیست که همبازی ام شود گاهی

اتاق با نفسش گر بگیرد از گرما

همین که نیست کشتی بگیرد او با من

و گاه لج کنم و بد شوم و او دعوا ...

همین که نیست که با هم به مدرسه برویم

و یا به مسجد ، هیئت ، خرید یا هرجا

همین که نیست که ما را مسافرت ببرد

شلمچه ، تهران ، قم ، مشهد امام رضا

همین که نیست بگوید : صد آفرین پسرم !

همین که نیست کند کارنامه ای امضا

***


چرا زقاب تکانی نمی خوری ای مرد

چرا سراغ نمی گیری از من تنها

نگاه کن همه نمره های من عالی

نگاه کن تو به این برگه حضرت والا !

***به گریه سر روی زانو نهاد و خوابش برد

و قاب عکس زمین خورد مثل یک رؤیا

نشسته بود پدر در کنار او با شوق

و بوسه می زد و می گفت مرد من بر پا !

ببین کنار تو هستم بلند شو خوش خواب

آهای مرد حسابی بگیر دستم را

***

کشید چفیه به چشمان ابری و باران ...

گرفت خودکار از دست کوچکش بابا !


پروانه نجاتی
 • سید مهدی
۱۵
اسفند

خدایا!

مایوسم مکن آن زمان که درماندگی ام شدت می گیرد و به جرم کم طاقتی دست رد به سینه ام مزن و به جرم کم طا قتی مرا از درگاهت مران.

 

خدایا!

من از تو صبری زیبا و گشایشی نزدیک می طلبم.


پ.ن:

۱)این بار واقعاْ :

دل من ...

۲)...

 • سید مهدی
۰۵
اسفند
این چند خط  به نام توست ,

خدای من ,

             خدای عزیز من ,

 به نام تو که همیشه به سادگیم میخندی و اجازه میدهی این مردابها آبدیده ام کنند

 و من بوی دستانت را وقتی نجاتم میدادی مزه مزه کردم . 


    الهی , الهی , الهی


اگر نیستم هر انچه بودم ولی تو همانی که بودی

 
یا غفار و یا غفار و یا غفار .


پ/ن:

۱)ایام رحلت رسول مکرم اسلام و شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی تسلیت باد

 ۲)در آستانه سالروز رحلت رسول خدا(ص)ایراد شد؛

خبرگزاری فارس: مجتهد شبستری با جسارت به ساحت پیامبر اعظم (ص) ،قرآن کریم واسلام، عصمت پیامبر (ص)را به تمسخر گرفت.

۳)آخر یه روز شیعه برات حرم میسازه...

 ۴)قربون کبوترای حرمت امام رضا...

 

 • سید مهدی
۰۲
اسفند

براى نابودى دشمنان آمریکا صلـــــوات!! (خبر ویژه) 

در جریان ملاقات جمعی از اصلاح طلبان کرمانشاه با آقای خاتمی و در حالی که آقای خاتمی مشغول سخنرانی برای آنها بود، شخصی به نام «س» که مدیر مسئول یک روزنامه محلی است فریاد می زند «برای نابودی احمدی نژاد صلوات»! و تعدادی از افراد حاضر در جلسه ضمن آن که می خندیدند، صلوات فرستادند. 
 
 در این هنگام آقای خاتمی بدون آن که به شخص یاد شده اعتراض کند خطاب به حاضران می گوید؛ «نابودی فرد مهم نیست. ما باید کاری بکنیم که این طرز تفکر نابود شود. حالا برای نابودی این تفکر صلوات بفرستید»! 
 
در خور توجه آن که آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود در واکنش به شعار مرگ بر آمریکا گفته بود؛ من با شعار مرگ موافق نیستم و امروز از حاضران می خواهد برای مرگ تفکری که در مقابل آمریکا ایستاده است، صلوات بفرستند!! 

منبع :روزنامه کیهان ۵ شنبه مورخ ۱/۱۲/۸۷  

 http://www.kayhannews.ir/Detail.aspx?cid=7851 

 

پ ن:

۱)خدا به خیر کند با این لجن پراکنی ها

۲)ای کاش آقای خاتمی کمی به خوشان می آمدند

۳)ایشان مدتی قبل قرآن را متعلق به گذشته میدانند و تلویحاْقر آن را دچار کاستی در خصوص حقوق بانوان بر شمرده است

۳) ... 

 • سید مهدی
۰۱
اسفند

خداوندا بلندای دعایت را عطایم کن

 

تو معشوق همه عالم

 

از این پس عاشقی را پیشه ام فرما


در کوى عشق، درد و بلا  کم نمى‏شود

از بـاغ خـلـد، بــرگ و نــوا کـم نمى‏شود

تـیـغ شـهـادت اسـت دل گـــرم را عـلاج

ایــن تشنـگى بـه آب بقـاء کـم نمى‏شود

قـاصـد، تسـلى دل عــاشـق نـمى‏دهـد

شوق حـرم  بـه  قبله نما، کم  نمى‏شود


پ.ن:

۱)کم پیدا شده اید؟؟؟

۲)...

 


 • سید مهدی